Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 9
Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri  › Atıksu Analizleri
Atıksu Analizleri
GRUP-I METOD*
Bulanıklık SM 2130 B
İletkenlik SM 2510 B
pH SM 4500-H+ B
Renk SM 2120 F
Sıcaklık SM 2550 B
AKM (Askıda Katı Madde) SM 2540 D
TÇM (Toplam Çözünmüş Madde) SM 2540 C
TKM (Toplam Katı Madde) SM 2540 B
Toplam Çökelebilen Madde SM 2540 F
Toplam Çözünmüş Uçucu Katı Madde SM 2540 C E
TUM (Toplam Uçucu Madde) SM 2540 E
GRUP-II METOD*
Asidite SM 2310 B
Azot-Amonyak Azotu SM 4500-NH3 B C
Azot-Nitrat Azotu  SM  4110 B
Azot-Nitrit Azotu SM 4500-NO2- B, SM 4110 B
Azot-TKN (Toplam Kjedahl Azotu) SM 4500-Norg B
BOİ5 (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) SM 5210 B
ÇO (Çözünmüş Oksijen) SM 4500-O C
Deterjan SM 5540 C
Fosfor-Orto Fosfat SM 4500-P B D
Fosfor-Toplam Fosfor SM 4500-P B D
Kalsiyum SM 3500-Ca B
Klor-Toplam SM 4500 CL B
Klorür SM 4500-Cl- C, SM 4110 B
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ISO 6060
Magnezyum Sm 3500 Mg B
Sülfat SM 4500-SO42- C D, SM 4110 B
Toplam Alkalinite SM 2320 B
Toplam Sertlik SM 2340 C
Yağ ve Gres SM 5520 D
GRUP-III METOD*
Ağır Metaller (Ag, Cd, Cu,T.Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)  SM 3110
Aluminyum SM 3500-Al B
ÇHİ (Çamur Hacim İndeksi) SM 2710 D
Fenoller SM 5530 B C
Florür  SM 4500-F- D, SM 4110 B
Karbondioksit-Agresif  BSN 13577, 2007
Karbondioksit-Serbest  SM 4500-CO2 D
Metal Çözünürleştirme SM 3030 E
Sodyum, Potasyum SM 3500-K B, SM 3500-Na B
Sülfit-Toplam SM 4500 – SO32- B
Sülfür-Toplam SM 4500 – S2- F
Toplam Siyanür SM4500-CN- E
Tuzluluk SM 2520 B
Zehirlilik SM 8910 C
GRUP-IV METOD*
22 0C de Koloni Sayısı SM 82 15 C,D
37 0C de Koloni Sayısı SM 9215 C,D
E.  Koli SM 9222 B
Fekal Streptokok  SM 9230 C
Fitoplankton Sayısı 10200 F
Klorofil-a SM 10200 N
Klorofil-b SM 10200 N
Klorofil-c SM 10200 N
Koliform-Fekal  SM 9222 D
Koliform-Toplam  SM 9222 B
Mikroskobik Sayım SM 10200 E
Pseudomonas aeruginosa SM 9213 E
Zooplankton Sayısı SM 10200 G
GRUP-V METOD*
AOX (Antioksidan) DIN EN 14855:1996
CHve  CO2  (Metan ve Karbondioksit) SM 2720 A
Glikojen Smolders ve diğ., 1994
Glukoz Smolders ve diğ., 1994
Karbon-İnorganik Karbon TS8195, 2000
Karbon-TOK (Toplam Organik Karbon) TS8195, 2000
Nitrit, nitrat, sülfat, bromat, fosfat, klorür, florür ve asetik asit SM 4110 B
PHB (polihidroksibütirat), PHV (polihidroksivalerat), 3MV Beun ve diğ., 2000
Uçucu Yağ Asitleri (UYA) SM 5560 D
GRUP-VI METOD*
Biyolojik Arıtılabilirlik Çalışmaları Cokgor, EU ve diğ., 2009
Çözünmüş ve partiküler  inert madde, (SI1 ve XI1 Orhon ve diğ., 1999
Doğada Biyolojik Bozunabilirlik Testi DIN EN ISO9888, 1999
İnhibisyon ISO 11348-3, 1999,
Kimyasal Arıtılabilirlik Çalışmaları  
Kolay ayrışabilir organik madde, (SS1) Ekama ve diğ, 1986
Nitrat Tüketim Hızı (NTH) Sozen ve diğ., 1998
Oksijen Tüketim Hızı (OTH) Cokgor, EU ve diğ., 1998
THM (Trihalometan) EPA 551, 1990
Vibrio fischeri (Luminescent bakteri testi) ISO 11348-3, 1999,


*KISALTMALAR
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed., 2005, in: Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., Eaton, A.D. (Eds.). APHA, WEF, AWWA, American Public Health Association, Washington, DC, USA.
DIN: Deutsches Institut für Normung,  the German Institute for Standardization.
EPA: USEPA, United States Environmental Protection Agency.