Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 10
Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri  › Su Analizleri
Su Analizleri
GRUP-I METOD*
Bulanıklık SM 2130 B
İletkenlik SM 2510 B
pH SM 4500-H+ B
Renk SM 2120 F
Sıcaklık SM 2550 B
AKM (Askıda Katı Madde) SM 2540 D
TÇM (Toplam Çözünmüş Madde) SM 2540 C
TKM (Toplam Katı Madde) SM 2540 B
Toplam Çökelebilen Madde SM 2540 F
Toplam Çözünmüş Uçucu Katı Madde SM 2540 C E
TUM (Toplam Uçucu Madde) SM 2540 E
GRUP-II METOD*
Asidite SM 2310 B
Azot-Amonyak Azotu SM 4500-NH3 B C
Azot-Nitrat Azotu  SM  4110 B
Azot-Nitrit Azotu SM 4500-NO2- B, SM 4110 B
Azot-TKN (Toplam Kjedahl Azotu) SM 4500-Norg B
BOİ5 (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) SM 5210 B
ÇO (Çözünmüş Oksijen) SM 4500-O C
Deterjan SM 5540 C
Fosfor-Orto Fosfat SM 4500-P B D
Fosfor-Toplam Fosfor SM 4500-P B D
Kalsiyum SM 3500-Ca B
Klor-Toplam SM 4500 CL B
Klorür SM 4500-Cl- C, SM 4110 B
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ISO 6060
Magnezyum Sm 3500 Mg B
Sülfat SM 4500-SO42- C D, SM 4110 B
Toplam Alkalinite SM 2320 B
Toplam Sertlik SM 2340 C
Yağ ve Gres SM 5520 D
GRUP-III METOD*
Ağır Metaller (Ag, Cd, Cu,T.Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)  SM 3110
Aluminyum SM 3500-Al B
ÇHİ (Çamur Hacim İndeksi) SM 2710 D
Fenoller SM 5530 B C
Florür  SM 4500-F- D, SM 4110 B
Karbondioksit-Agresif  BSN 13577, 2007
Karbondioksit-Serbest  SM 4500-CO2 D
Metal Çözünürleştirme SM 3030 E
Sodyum, Potasyum SM 3500-K B, SM 3500-Na B
Sülfit-Toplam SM 4500 – SO32- B
Sülfür-Toplam SM 4500 – S2- F
Toplam Siyanür SM4500-CN- E
Tuzluluk SM 2520 B
Zehirlilik SM 8910 C
GRUP-IV METOD*
22 0C de Koloni Sayısı SM 82 15 C,D
37 0C de Koloni Sayısı SM 9215 C,D
E.  Koli SM 9222 B
Fekal Streptokok  SM 9230 C
Fitoplankton Sayısı 10200 F
Klorofil-a SM 10200 N
Klorofil-b SM 10200 N
Klorofil-c SM 10200 N
Koliform-Fekal  SM 9222 D
Koliform-Toplam  SM 9222 B
Mikroskobik Sayım SM 10200 E
Pseudomonas aeruginosa SM 9213 E
Zooplankton Sayısı SM 10200 G
GRUP-V METOD*
AOX (Antioksidan) DIN EN 14855:1996
CHve  CO2  (Metan ve Karbondioksit) SM 2720 A
Glikojen Smolders ve diğ., 1994
Glukoz Smolders ve diğ., 1994
Karbon-İnorganik Karbon TS8195, 2000
Karbon-TOK (Toplam Organik Karbon) TS8195, 2000
Nitrit, nitrat, sülfat, bromat, fosfat, klorür, florür ve asetik asit SM 4110 B
PHB (polihidroksibütirat), PHV (polihidroksivalerat), 3MV Beun ve diğ., 2000
Uçucu Yağ Asitleri (UYA) SM 5560 D
GRUP-VI METOD*
İnhibisyon ISO 11348-3, 1999,
Kimyasal Arıtılabilirlik Çalışmaları  
THM (Trihalometan) EPA 551, 1990
Vibrio fischeri (Luminescent bakteri testi) ISO 11348-3, 1999,


*KISALTMALAR
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed., 2005, in: Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., Eaton, A.D. (Eds.). APHA, WEF, AWWA, American Public Health Association, Washington, DC, USA.
DIN: Deutsches Institut für Normung,  the German Institute for Standardization.
EPA: USEPA, United States Environmental Protection Agency.